رزرو سند (452/5): حسابداري شركت هاي سهامي- ج.5 - رضانظري