رزرو سند (452/4): حسابداري شركت هاي سهامي- ج.4 - رضانظري