رزرو سند (452/3): حسابداري شركت هاي سهامي- ج.3 - رضانظري