رزرو سند (452/2): حسابداري شركت هاي سهامي- ج.2 - رضانظري