رزرو سند (452/1): حسابداري شركت هاي سهامي- ج.1 - رضانظري