رزرو سند (35): حسابداري ميانه 1 بر اساس استاندارد هاي حسابداري ايران - ايرج نوروش و همكاران