رزرو سند (35/1): حسابداري ميانه 1 بر اساس استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.1 - ايرج نوروش و همكاران