رزرو سند (447/2): تئوري هاي حسابداري جلد اول- ج.2 - ال دان اس . هندرريكسان ميكل اف ون بردا