رزرو سند (340/2): سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري جلد دوم- ج.2 - سيد حسين سجادي