رزرو سند (335/2): اصول ، مفاهيم و كاربرد حسابداري 3- ج.2 - محمود نبي زاده