رزرو سند (35/2): حسابداري ميانه 1 بر اساس استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.2 - ايرج نوروش و همكاران