رزرو سند (311/3): اصول حسابداري بخش اول ( علوم تربيتي )- ج.3 - ويدا مجتهد زاده