رزرو سند (433): 101 نكته و سوال حسابداري مديريت پيشرفته - عبداله زاده آراد