رزرو سند (430/116): نظريه هاي حسابداري - ج.116 - دكتر علي ثقفي