رزرو سند (430/115): نظريه هاي حسابداري - ج.115 - دكتر علي ثقفي