رزرو سند (34/3): راهنماي زبان تخصصي حسابداري براساس روش هنالات- ج.3 - عبدالرضا تالانه