رزرو سند (430/112): نظريه هاي حسابداري - ج.112 - دكتر علي ثقفي