رزرو سند (430/110): نظريه هاي حسابداري - ج.110 - دكتر علي ثقفي