رزرو سند (430/109): نظريه هاي حسابداري - ج.109 - دكتر علي ثقفي