رزرو سند (430/108): نظريه هاي حسابداري - ج.108 - دكتر علي ثقفي