رزرو سند (430/105): نظريه هاي حسابداري - ج.105 - دكتر علي ثقفي