رزرو سند (430/104): نظريه هاي حسابداري - ج.104 - دكتر علي ثقفي