رزرو سند (430/103): نظريه هاي حسابداري - ج.103 - دكتر علي ثقفي