رزرو سند (33/2): اصول و كاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي- ج.2 - داود اقوامي جعفر باباخاني