رزرو سند (430/100): نظريه هاي حسابداري - ج.100 - دكتر علي ثقفي