رزرو سند (430/99): نظريه هاي حسابداري - ج.99 - دكتر علي ثقفي