رزرو سند (430/98): نظريه هاي حسابداري - ج.98 - دكتر علي ثقفي