رزرو سند (430/97): نظريه هاي حسابداري - ج.97 - دكتر علي ثقفي