رزرو سند (430/95): نظريه هاي حسابداري - ج.95 - دكتر علي ثقفي