رزرو سند (34/1): راهنماي زبان تخصصي حسابداري براساس روش هنالات- ج.1 - عبدالرضا تالانه