رزرو سند (430/93): نظريه هاي حسابداري - ج.93 - دكتر علي ثقفي