رزرو سند (430/92): نظريه هاي حسابداري - ج.92 - دكتر علي ثقفي