رزرو سند (203): ولايت فقيه و انتظار - بسيج فرهنكيان