رزرو سند (430/89): نظريه هاي حسابداري - ج.89 - دكتر علي ثقفي