رزرو سند (430/88): نظريه هاي حسابداري - ج.88 - دكتر علي ثقفي