رزرو سند (430/87): نظريه هاي حسابداري - ج.87 - دكتر علي ثقفي