رزرو سند (430/86): نظريه هاي حسابداري - ج.86 - دكتر علي ثقفي