رزرو سند (430/85): نظريه هاي حسابداري - ج.85 - دكتر علي ثقفي