رزرو سند (430/83): نظريه هاي حسابداري - ج.83 - دكتر علي ثقفي