رزرو سند (430/82): نظريه هاي حسابداري - ج.82 - دكتر علي ثقفي