رزرو سند (430/81): نظريه هاي حسابداري - ج.81 - دكتر علي ثقفي