رزرو سند (430/80): نظريه هاي حسابداري - ج.80 - دكتر علي ثقفي