رزرو سند (430/79): نظريه هاي حسابداري - ج.79 - دكتر علي ثقفي