رزرو سند (430/76): نظريه هاي حسابداري - ج.76 - دكتر علي ثقفي