رزرو سند (430/75): نظريه هاي حسابداري - ج.75 - دكتر علي ثقفي