رزرو سند (430/74): نظريه هاي حسابداري - ج.74 - دكتر علي ثقفي