رزرو سند (430/73): نظريه هاي حسابداري - ج.73 - دكتر علي ثقفي