رزرو سند (430/72): نظريه هاي حسابداري - ج.72 - دكتر علي ثقفي