رزرو سند (430/71): نظريه هاي حسابداري - ج.71 - دكتر علي ثقفي