رزرو سند (430/70): نظريه هاي حسابداري - ج.70 - دكتر علي ثقفي