رزرو سند (430/69): نظريه هاي حسابداري - ج.69 - دكتر علي ثقفي